منوخلاصۀ مدیریتی

• پس از سال‌هاکسری در تولید، به تدریج شرایط در بازار جهانی روی تصفیه شده تغییر کرده و این بازار وارد دورانی از عرضه مازاد ساختاری خواهد شد.
• همه‌گیری بیماری کووید 19 باعث شد تا کسری در بازار جهانی روی، در سال 2020 جای خود را به عرضه مازاد بر تقاضا بدهد که با توجه به کند شدن آهنگ رشد تولید فولاد در چین و تأثیر این مسأله بر رشد تقاضای روی در بلندمدت، این روند از عرضه مازاد طی یک‌ دهه آتی کماکان ادامه خواهد یافت.
• اگرچه رشد عرضه روی در بازار جهانی طی سال‌های آتی روند ملایمی خواهد داشت، اما این موضوع به هیچ عنوان برای جبران کاهش شتاب در رشد تقاضای جهانی برای این فلز کافی نخواهد بود.


فایل نمونه

گزارش تحلیلی رویکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.